Kalkulator Leasingowy

Regulamin


REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE doLeasingu.com ORAZ W SERWISACH PARTNERSKICH
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: www.doleasingu.com, którego właścicielem i administratorem jest LIKELEASE POLSKA, oraz do internetowych serwisów partnerskich, a w szczególności określa zasady:

a.korzystania z serwisu

b.zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego

c.zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń

d.dopuszczalnej treści ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie doLeasingu.com oraz serwisach partnerskich

e.zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; a także

f. zasady odstąpienia od umowy

II. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

a. LIKELEASE Polska sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 11, 40-615 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812927 NIP 522-010-28-63; REGON: 384862570

b. Serwis doLeasingu. albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą doLeasingu.com prowadzony przez LIKELEASE POLSKA, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej doLeasingu.com, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów LIKELEASE POLSKA; 

c. Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie doLeasingu, takich jak np. przeglądanie lub dodawanie ogłoszeń ; 

d. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny); 

e. Regulamin – niniejszy regulamin.2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

I. Serwis doLeasingu.com umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie” oraz umożliwia korzystanie także z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie doLeasingu.com w ramach usług: „Ogłoszenie Wyróżnione” oraz „Podbicia”, „Strona Główna”. Serwis świadczy również doradztwo w zakresie wyboru samochodu i/lub artykułu, warunków jego zakupu, a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń poprzez wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu doLeasingu.

II. Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu doLeasingu. jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także założenie Konta.

III. Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w kolejności preferującej usługobiorców „ogłoszeń Wyróżnionych”. Ogłoszenia prezentowane są w kolejności aktywacji usługi. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu. 

IV. Usługa „Dodaj ogłoszenie” umożliwia umieszczenie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres:

a. 14 dni;

b. 21 dni; albo

c. 30 dni,

Począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij” lub „wyróżnij” w celu przeniesienia ogłoszenia na wyższą pozycję (łączenie usługi „Dodaj ogłoszenie” i usługi „Podbij” lub „Dodaj ogłoszenie” i usługi „Wyróżnij”). Użytkownik korzystający z usługi „Dodaj ogłoszenie” ma również możliwość podwyższenia standardu usługi do poziomu „Strona Główna”.V. Usługa „Ogłoszenie Wyróżnione” umożliwia umieszczenie ogłoszenia w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres:

a. 14 dni;

b. 21 dni; albo

c. 30 dni,

począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie z aktywowaną usługą „Ogłoszenie Wyróżnione” trafia automatycznie na pierwsze miejsce w danej sekcji według wskazań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. O pozycji w wyróżnionej strefie decyduje kolejność aktywacji usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, co oznacza że ogłoszenie po aktywacji tej usługi pojawia się na pierwszym miejscu listy i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, ogłoszenie przesuwane jest na kolejne niższe pozycje, cały czas pozostając w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij” w celu przeniesienia ogłoszenia na wyższą pozycję (w ramach łączenia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” i usługi „Podbij”).VI. Usługa „Wyróżnij” umożliwia umieszczenie ogłoszenia na pierwszym miejscu – albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia (tj. marka, model itd.) albo w wyróżnionej sekcji. W celu umieszczenia ogłoszenia na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w wyróżnionej sekcji konieczne jest uprzednie wykupienie usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Dodane do Serwisu ogłoszenie, po aktywacji usługi „”, pojawia się na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia albo w wyróżnionej sekcji (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”) do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Wyróżnij” lub w przypadku dodania nowego ogłoszenia w ramach tej samej usługi. VII. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.3. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DODATKOWYCHI. Ogłoszenia dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie doLeasingu lub serwisach partnerskich stają się widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:

a. zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.

b. potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia w ramach funkcjonalności Serwisu; oraz

c. upływie przysługującego Użytkownikowi (jeśli spełnia definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia przez Użytkownika od umowy opisane są w Sekcji 7 Regulaminu.II.Dodanie ogłoszenia standardowego w serwisie jest BEZPŁATNEIII.Ogłoszenie standardowe to ogłoszenie bez opcji „płatnego wyróżnienia ogłoszeń”IV.Istnieje możliwość „płatnego wyróżnienia ogłoszeń” w poniższych opcjach:

a. 6,90 PLN brutto POGRUBIENIE – Pogrubimy tytuł Twojej oferty na liście ogłoszeń

b. 6,90 PLN (brutto PODŚWIETLENIE - Podświetlimy tytuł Twojej oferty na liście ogłoszeń

c. 9,90 PLN brutto WYRÓŻNIENIE – Twoje ogłoszenie pokażemy na początku listy przedmiotów 

d. 14,90 brutto STRONA GŁÓWNA – Twoje ogłoszenie pokażemy na stronie głównej serwisu

e. 24,90 brutto OFERTA DNIA – Twoje ogłoszenie pokażemy na stronie głównej Serwisu przez 24hV. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie winna być uiszczona przez Użytkownika w drodze przelewu wyłącznie za pośrednictwem:

systemu Przelewy24– zob. regulamin dotyczący usługi płatności elektronicznych na stroniehttps://www.przelewy24.pl/regulamin;VI. Usługa „Pogrubienie”; „Podświetlenie”; „Wyróżnienie”, „Strona Główna”; ”Oferta Dnia” lub opcja zmiany standardu usług z poziomu „Dodaj ogłoszenie” do „Ogłoszenie Wyróżnione” wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a. dokonaniu przez Użytkownika płatności 

b. wpłynięciu należnej płatności na konto doLeasingu; a także

c. upływie przysługującego Użytkownikowi (jeśli spełnia definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonywanie usługi w całości przed upływem terminu na odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji 7 Regulaminu.VII. W razie przewidywania nałożenia dodatkowej płatności, wykraczającej poza wskazane w ust. 2, 3, Użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana po wyrażeniu zgody Użytkownika.VIII. doLeasingu stosuje faktury elektroniczne.4. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTAI. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie doLeasingu wymaga utworzenia Konta.

II. Utworzenie Konta i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy z doLeasingu w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

III. Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook 

IV. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik. 

V. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach doLeasingu. 

VI. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę lub korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym (np. po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail).

VII. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z doLeasingu poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: marketing@doleasingu.com lub korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym (np. po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail). 

VIII. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez doLeasingu z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeśli Użytkownik nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 90 dni, od ostatniego logowania. W takim przypadku umowa zostanie uznana za wygasłą. 

IX Likelease Polska nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika. 

X. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ I. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, portalu doLeasingu umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie doLeasingu.com treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej. 

II. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie doLeasingu.com jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

III.W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie doLeasingu.com Użytkownik powinien:

a. wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu doLeasingu.com wpisać treść ogłoszenia, dodać stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez LikeLease Polska w przedmiotowym formularzu;

b. w chwili wyrażenia woli związania się umową potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;

c. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;

d. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;

e. dokonać aktywacji usługi

IV. W trakcie składania zamówienia LikeLease Polska udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia. 

V. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć swoje ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia ,lub przedłużyć czas emisji swojego ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji usługi. 

VI. Po zawarciu umowy LikeLease Polska przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia. 

VII.Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 90 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy aktualnych ogłoszeń w Serwisie. 

VIII. Użytkownik zlecający publikację ogłoszenia w Serwisie doLeasingu.com, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych LikeLease Polska oraz przez inne podmioty, z którymi LikeLease Polska współpracuje, a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

c. wprowadzanie do obrotu,

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

f. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g. wystawiania i/lub wyświetlania,

h. użyczania i/lub najmu,

i. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

j. nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

k. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

l. obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,

m. wykorzystania zdjęć w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

n.umieszczania zdjęć w bazach danych, a także

o.wykorzystania zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisów internetowych LikeLease Polska.IX. Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, o których mowa powyżej, nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

X. Przesyłając zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:

a. ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,

b. informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd. 

XI. Użytkownik przesyłając LikeLease Polska zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

XII. LikeLease Polska przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód. 

XIII. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez LikeLease Polskapłatnego wyróżnienia ogłoszeń” przez czas nieoznaczony.6. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ ogłoszeń ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE doLeasingu.com ORAZ SERWISACH PARTNERSKICHI.LikeLease Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

II.Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

III. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. 

IV.LikeLease Polska ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę. 

V. Dopuszczalne jest dodawanie wyłącznie ogłoszeń na przedmioty zamieszczone w kategoriach portalu.

VI. Dopuszczalne jest dodawanie wyłącznie ogłoszeń na przedmioty które są sprzedawane na podstawie Faktury Vat 23% /lub 8%

VII. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji niedotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu. 

VIII. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia. 

IX. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych. 

X. LikeLease Polska zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia na pierwotną, jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu. 

XI. Zabrania się wpisywania ogłoszenia do kategorii nie będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia. 

XII. Zabrania się wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej treści. LikeLease Polska ma prawo do usunięcia zdublowanych ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika. 

XIII. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane. 

XIV. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu doLeasingu.com do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. 

XV. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, LikeLease Polska ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia. 

XVI. LikeLease Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie doLeasingu.com lub serwisach partnerskich, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji. 

XVII. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, LikeLease Polska może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika. 

XVIII. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu doLeaisngu.com lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych. 

XIX. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. 

XX. LikeLease Polska zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.7. INNE USŁUGII. Usługa „Wyślij Wiadomość” umożliwia Użytkownikom poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przy danym ogłoszeniu, wysłanie zapytania do wybranego ogłoszeniodawcy w Serwisie. 

II. Usługa „obserwuj”, jest nieodpłatną usługą świadczoną w Serwisie na zamówienie Użytkownika/ umożliwia dodanie do ogłoszeń obserwowanych za pomocą swojego konta. Dostępna jest wyłącznie dla użytkowników zalogowanych.8. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWYI. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę. 

II. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. 

III. Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres LikeLease Poslska ul. Gen Zygmunta Waltera Jankego 11; 40-615 Katowice i/lub marketing@doleasingu.com  Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, LikeLease Polska prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

IV. Usługi „Ogłoszenie” oraz „Ogłoszenie Wyróżnione” mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a usługa „Podbij” lub opcja zmiany standardu usług z „Ogłoszenie” do „płatnego wyróżnienia ogłoszeń” (jednorazowy charakter usługi) – jedynie w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika. 

V. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy „płatnego wyróżnienia ogłoszeń” ze względu na ich jednorazowy charakter i możliwość ich wykonania jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy.9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHI. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez LikeLease Polska jako administratora, w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie (w celu obsługi zapytania w ramach formularza kontaktowego), w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych LikeLease Polska. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LikeLease Polkska  znajduje się w Polityce Prywatności i Cookies.

II. Użytkownicy będący klientami profesjonalnymi stają się administratorami danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarzają w związku z zapytaniem o ofertę typu „Wyślij Wiadomość”.10. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJII. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez LikeLease Polska świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.

II. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

III. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, LikeLease Polska przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IV. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod adresem: marketing@doleasingu.com lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem www.doleasingu.com/kontakt 

V. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. O rozstrzygnięciu reklamacji LikeLease Polska poinformuje Użytkownika– pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

II.Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu LikeLease Polska poinformuje Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą w tym zakresie wykonane na warunkach sprzed zmiany Regulaminu, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach zmienionych.

III.Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim Umowa Abonamentowa zawarta przez LikeLease Polska z Użytkownikiem Profesjonalnym nie stanowi inaczej. 

IV. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem www.doleasingu.com/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

V. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym a LikeLease Poska, której przedmiotem jest świadczenie przez LikeLease Poska usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

VI.Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

---------------------------

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPRZEDMIOT UMOWYStrony zawarły umowę na usługi polegające na prezentacji oferty Użytkownika będącego klientem profesjonalnym typu np.: dealer samochodów, komis, na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Użytkownik Profesjonalny powierzył LikeLease Polska przetwarzanie danych osobowych.1. Użytkownik będący klientem profesjonalnym w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług:

a. jest administratorem danych osobowych agentów lub osób współpracujących z tym Użytkownikiem, wskazywanych przez ten podmiot, w tym na podstawie odrębnych zleceń, wobec których zastosowanie ma Regulamin, lub poprzez automatyczny eksport ogłoszeń do Serwisu („Agent”). Na podstawie Umowy powierzenia Użytkownik („Administrator”) powierza LikeLease Polska („Procesorowi”) do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko Agenta, numer telefonu, adres e-mail („Dane osobowe”).

b. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługą zapytania o ofertę typu „wyślij wiadomość”. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące poszukiwanych przedmiotów („Dane osobowe”).2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.

3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową. 

4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.OBOWIĄZKI STRON1. Procesor zobowiązany jest do:

a. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;

b. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia; 

c. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

d. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;

e. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;

f. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie, 

g. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.2.Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.

3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.

4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.TRANSFER DANYCH

1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy.

2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem